Logo chotowa 1x1.png

REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY

1. Stowarzyszenie Klub Sportowy ”SportWise“. 

2. Grand Chotowa Hotel Spa & Resort. 

 

II. CEL

1.  Upowszechnienie triathlonu, jako dyscypliny sportu i formy ruchu.

2.  Promocja powiatu dębickiego.

3.  Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców województwa podkarpackiego. 

III. TERMIN I MIEJSCE

1.  Impreza odbędzie się 18 września 2021 roku (sobota).

2.  Start, meta, strefa zmian oraz biuro zawodów będą zlokalizowane na terenie Chotowa Hotel Spa & Resort. 

IV. PROGRAM IMPREZY

1. Program imprezy znajdą Państwo na stronie internetowej grandchotowatriathlon.pl w zakładce Harmonogram.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do możliwości zmiany harmonogramu.

V. DYSTANS I TRASA

1.  Zawody rozegrane zostaną na dystansie 1/8 Ironman (0,475 km pływania - 22,5 km jazdy na rowerze - 5,275 km biegu) oraz 1/4 Ironman (0,95 km – 45 km – 10,55 km).

2.  Dodatkowo na dystansie 1/4 IM odbędzie się rywalizacja sztafetowa, w formule pływak + kolarz + biegacz.

3. Pływanie na dystansie 1/8 IM – 0,475 km (1 pętla) oraz na dystansie 1/4 IM – 0,95 km (2 pętle) odbędzie się w akwenie na terenie Chotowa Hotel Spa & Resort. Start do pływania z linii brzegowej w formule rolling start. 

4. Rower na dystansie 1/8 IM – 22,5 km (2 pętle) oraz na dystansie 1/4 IM – 45 km (4 pętle). 

Ruch drogowy na czas wyścigu będzie całkowicie zamknięty. Zawodnicy zobowiązani są do poruszania się po trasie zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Pomiar trasy GPS. Zawody w konwencji bez draftingu. Kask obowiązkowy na całej trasie kolarskiej.

5. Bieg na dystansie 1/8 IM – 5,275 km (1 pętla) oraz na dystansie 1/4 IM – 10,55 km (2 pętle). Trasa poprowadzona po leśnych ścieżka. Pomiar trasy GPS. Na trasie biegowej numer startowy musi być umieszczony z przodu pod groźbą dyskwalifikacji.

6.  Limit czasu ukończenia zawodów – 2 godziny na dystansie 1/8IM oraz 4 godziny na dystansie 1/4 IM.

 

VI. BIURO ZAWODÓW

1.  Biuro zawodów będzie się znajdować na terenie Chotowa Hotel Spa & Resort CHOTOWA 87c, 39-217 Grabiny, gmina Czarna, powiat dębicki, woj. podkarpackie.

2.  Godziny pracy biura zawodów będą umieszczone w Harmonogramie na stronie internetowej 

3.  W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości ze zdjęciem, a także podpisać kartę zawodnika wraz z oświadczeniem o starcie na własną odpowiedzialność.

4.  Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w imprezie.


 

VII. WPISOWE

1.  Na zawody Grand Chotowa Triathlon obowiązują opłaty startowe.

 

Na dystansie 1/8 IM obowiązują opłaty w wysokości:

139,00 zł – kolejne 20 pakietów

189,00 zł – kolejne 30 pakietów

219,00 zł – kolejne 50 pakietów

300,00 zł – w biurze zawodów

 

Na dystansie 1/4 IM obowiązują opłaty w wysokości:

189,00 zł – pierwsze 20 pakietów

219,00 zł – kolejne 30 pakietów

249,00 zł - kolejne 100 pakietów

400,00 zł – w biurze zawodów

 

Na dystansie 1/4 IM w ramach rywalizacji sztafet obowiązują opłaty w wysokości:

349,00 zł – pierwsze 5 pakietów

399,00 zł – kolejne 5 pakietów

500,00 zł – w biurze zawodów

 

Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system PayU lub wykonać przelew tradycyjny na konto:

 

Stowarzyszenie Klub Sportowy ,,SportWise”

ul. Gołaśka 7/19

30-619 Kraków

Numer konta bankowego:

48 1600 1462 1870 5153 8000 0003

 

W tytule przelewu powinno znaleźć się „nazwisko i imię, opłata startowa - Grand Chotowa Triathlon 2021, dystans”.

 

2.  Termin wpłaty rozumiany jest, jako data zaksięgowania przelewu na koncie organizatora.

4.  W przypadku zgłoszeń po 30.08.2021, organizator nie gwarantuje zawodnikowi otrzymania pełnego pakietu startowego.

5.  Organizator wystawia rachunek wyłącznie na żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

6.  W przypadku odwołania imprezy z winy leżącej po stronie organizatora opłata startowa zostanie zwrócona całościowo na konto lub kartę kredytową, z którego została dokonana płatność.

 

VIII. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe na wszystkich dystansach. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

K, M – kategorie open

K1, M1 (16-19 lat) - tylko dla dystansu 1/8 IM

K2, M2 (20-29 lat)

K3, M3 (30-39 lat)

K4, M4 (40-49 lat)

K5, M5 (50-59 lat)

K6, M6 (60 lat i więcej)

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podanych kategorii wiekowych, jeżeli w kategorii nie będzie zgłoszonych minimum 5 zawodników lub zawodniczek.

 

IX. NAGRODY

1.  Pierwszych trzech zawodników w kategoriach open otrzymają nagrody rzeczowe.

2.  Pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii wiekowej otrzymają pamiątkowe statuetki.

3.   Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.

4.   Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma okolicznościowy medal.

 

X. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.  W zawodach na dystansie 1/4 IM mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 18 lat i przedstawią swój dowód tożsamości ze zdjęciem oraz podpiszą kartę startową wraz z oświadczeniem o starcie na własną odpowiedzialność, które będą znajdować się w biurze zawodów.

2.  W zawodach na dystansie 1/8 IM dozwolony jest udział zawodników, którzy w dniu zawodów będą mieli ukończone 16 lat, przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem, podpiszą kartę zawodnika oraz dostarczą pisemną zgodę rodziców na druku przygotowanym przez organizatora imprezy.

 

 

XI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia na Grand Chotowa Triathlon będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej grandchotowatriathlon.pl . Na stronie imprezy w zakładce Zgłoszenia, gdzie pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system zapisów.

2. Wszelkie zmiany danych zawodnicy zgłaszają na adres e-mail: grandchotowatriathlon@gmail.com

3. Termin uregulowania opłaty startowej wynosi do 3 dni od daty rejestracji. Jeżeli do imprezy pozostaje mniej niż 14 dni wówczas na uregulowanie opłaty startowej zawodnik ma 1 dzień.

4. Opłatę startową należy dokonać podczas zapisów na zawody przez system płatności online lub przelewem tradycyjnym na konto organizatora.

5. Po zarejestrowaniu zawodnik będzie umieszczony na liście nieopłaceni (bez zatwierdzonej wpłaty).

6. Po wniesieniu opłaty startowej i zaksięgowaniu jej przez bank na koncie organizatora zawodnik otrzyma status opłacony.

7. O terminie zgłoszenia decyduje data zaksięgowania przelewu na koncie bankowym organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.

8. Obowiązuje limit uczestników: 100 osób w rywalizacji na dystansie 1/8 IM oraz 150 osób na dystansie 1/4 IM oraz 10 sztafet.

9. W przypadku osiągnięcia limitu uczestników każda kolejna osoba, która zgłosi się na zawody zostanie umieszczona na liście rezerwowej.

10. Zawodnicy umieszczeni na liście rezerwowej będą mogli zostać przeniesieni na listę startową w momencie, gdy zwolni się miejsce na liście startowej. Dopiero wtedy będą zobowiązani do opłacenia aktualnej opłaty startowej. Przy przenoszeniu z listy rezerwowej na listę startową obowiązuje kolejność zgłoszenia się zawodników na listę rezerwową.

11. Zgłoszenia przez Internet przyjmowane będą do dnia 10.09.2021 lub do wyczerpania limitu miejsc, po tym terminie zgłoszenie do imprezy będzie możliwe tylko w biurze zawodów, pod warunkiem dostępności miejsc.

12. Wpisowe pobierane jest od uczestników w celu sfinansowania imprezy.

 

XII. DEPOZYT

1.  Depozyt dla uczestników znajdować się będzie w pobliżu biura zawodów.

2.  Uczestnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki, oznaczone naklejką z numerem startowym. Worki oraz naklejki dostępne w depozycie. 

3.  Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.

4.  W przypadku zagubienia numeru startowego worek z rzeczami uczestnika pozostawiony w depozycie zostanie wydany za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem uczestnika.

5.  Zagubienie numeru startowego przez uczestnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobrane rzeczy przez inną osobę.

6.  Rzeczy nieodebrane z depozytu trafią do magazynu organizatora. Ich odbiór będzie możliwy osobiście po umówieniu się z organizatorem lub poprzez przesłanie przesyłką kurierską na koszt uczestnika.

XIII. WYNIKI

1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów grandchotowatriathlon.pl oraz firmy obsługującej pomiar czasu.

 

XIV. PUNKTY ODŚWIEŻANIA

1. W punktach odświeżania dostępna będzie woda mineralna niegazowana, a na mecie dodatkowo owoce. Dodatkowe napoje, posiłki w zależności od pozyskanych sponsorów.

 

XV. WYTYCZNE SANITARNE I COVID 19

1. Zawodnicy zobowiązani są do stosowania się do aktualnych na dzień startu zaleceń, wytycznych i nakazów wydanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inne organy państwowe odnośnie zachowania dystansu społecznego, stosowania środków ochrony indywidualnej lub uczestnictwa w imprezach sportowych.

2. W przypadku konieczności odwołania:

– jeśli to możliwe zawody zostaną przełożone na inny termin,

– w przypadku braku możliwości rozegrania zawodów w innym terminie – przełożony na kolejny rok. W takich przypadkach wpisowe jest automatycznie przenoszone na nowy termin/przyszłoroczną edycję lub (na prośbę uczestnika) zwracana będzie całość wpisowego.

 

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Sportowy “SportWise”, NIP: 6793176109, REGON: 381630332, ul. Gołaśka 7/19, 30-619 Kraków.

2.  Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Grand Chotowa Triathlon, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.

3.  Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

4.  Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.

5.  Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Grand Chotowa Triathlon.

6.  Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

7.  Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Grand Chotowa Triathlon obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej zawodów oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania zawodów.

8.  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach Grand Chotowa Triathlon.

 

 

XVII. UWAGI KOŃCOWE

1.  Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu imprezy lub po uzyskaniu limitu miejsc.

2.  Odbiór pakietów startowych możliwy będzie w biurze zawodów.

3.  W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: komplet numerów startowych,  posiłek po zawodach, gadżet imprezy. Dodatkowo każdy zawodnik, który ukończy imprezę otrzyma pamiątkowy medal.

4.  Organizator posiada ubezpieczenie OC.

5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas imprezy.

6.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie imprezy spowodowane z winy uczestnika.

7.  Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom zawodów oraz osobom trzecim.

8.  Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych organizatora w czasie imprezy.

9.  Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających imprezę.

10. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.

11. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

13. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

14. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy startu zawodnika, który swoim zachowaniem na wcześniejszych imprezach nie prezentował postawy sportowej i swoim zachowaniem i sposobem bycia obrażał innych zawodników. W takiej sytuacji zawodnik otrzyma pełny zwrot opłaty startowej.

15. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp. organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły/dystansu zawodów. Decyzja organizatora w tej kwestii jest ostateczna.

16. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.